Všeobecné obchodní podmínky k rezervaci a následnému prodeji vstupenek na kulturní akci

 

 

Článek I. Úvodní ustanovení

 

1. Všeobecné obchodní podmínky jsou vytvořeny v souladu s novým Občanským

zákoníkem. Tyto podmínky upravují obchodní vztahy mezi společností
( prodávajícím) : Mirami Media s.r.o. se sídlem K Větrovu 535, 25168 Kamenice, IČ:
02668122, DIČ: CZ02668122 (dále jen „Prodávající“) a spotřebiteli - jejími zákazníky, tj.
fyzickými a právnickými osobami (dále jen „Kupující“). Subjekt je registrován u
Městského soudu v Praze pod značkou C 221646. Všeobecné obchodní podmínky
jsou vydány pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k realizaci obchodů
mezi Prodávajícím a Kupujícími.

2. Předmětem podnikání prodávajícího jsou následující činnosti:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Ubytovací služby
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti
- Maserské, rekondiční a regenerační služby
3. Všeobecné podmínky jsou pro Prodávajícího i Kupujícího ( spotřebitele ) závazné a
jsou povinni se jimi řídit.
4. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká odesláním objednávky.
Obdržení objednávky je povinen prodávající potvrdit.
5. Vymezení pojmů užívaných v obchodních vztazích prodávajícího dále jen
„Vymezení pojmů“)
a. „Zboží“ – Zbožím se rozumí vstupenka na kulturní akci pod názvem
"Seminář Dr.Bruce Liptona" .
b. „Cena“ – Cenou se rozumí cena dle platného ceníku Prodávajícího, tj. kupní
cena za pořízení zboží na webových stránkách Prodávajícího specifikovaných v
bodě a. tohoto článku. Cena vstupenky na tuto kulturní akci se skládá ze základní
ceny + 15% DPH.
 
 

Článek II. Prodej zboží

 

1. Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat zboží oproti úhradě jeho kupní ceny.
Cena je uhrazena předem na účet prodávajícího.
2. Prodej zboží mezi Kupujícím a Prodávajícím probíhá prostřednictvím
elektronického obchodu provozovaném na webových stránkách
www.brucelipton.cz.
3. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat se Prodávající
zavazuje nakládat se všemi informacemi poskytnutými Kupujícím v souvislosti s
prodejem zboží jako s přísně důvěrnými a zavazuje se, že tyto informace neposkytne
neoprávněné osobě. Zaměstnanci Prodávajícího jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
informacích, se kterými se při své práci seznámí.
4. Úhrada ceny je považována za zálohu ceny vstupenky ve výši 100 %.
 
 

Článek III. Ceny a platební podmínky

 

1. Kupující se zavazuje uhradit za dodané zboží kupní cenu. Prodávající je
plátcem DPH.
2. Způsob úhrady kupní ceny zboží je stanoven dohodou mezi Prodávajícím a
Kupujícím. Jedná se o tyto způsoby úhrady ceny zboží:
- bankovním převodem
 
- prostřednictvím platební brány PayU - platba platební kartou
 
* Pozn. 1 – Prodávající se zavazuje dodat zboží Kupujícímu na e-mailovou adresu nebo
na adresu doručení (místo doručení) uvedenou v objednávce.
 
3. Cena a detailní popis zboží jsou uveřejněny na webu www.brucelipton.cz v sekci
Prodej vstupenek
 
 

Článek IV.

 

1. Právo na odstoupení od smlouvy:
Spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené
prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve smyslu nového občanského
zákoníku (dále jen NOZ) - zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění.
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty
první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží - vstupenky,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne
převzetí první dodávky zboží.
Povinnosti podnikatele dle ust. 1832 odst 1,2 NOZ:
a) odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy , všechny peněžní prostředky včetně
nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal , stejným způsobem.
b) Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy,
pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže
spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí
podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu
nabízenému způsobu dodání zboží.
 
2. Náklady na vrácení zboží:
V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel
náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím
prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží
nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 

3. Reklamace:

Ve smyslu ustanovení paragrafu 2161 odst. 1,2 zákona č.89/2012 Sb. - NOZ :
3.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti,
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na
povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3.2. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla
vadná již při převzetí.
 
4. V souladu s paragrafem 2169 NOZ:
4.1. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové
věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada
týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to
možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné,
zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné
odstranění vady.
4.2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě
odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po
opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy
odstoupit.
4.3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez
vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.
Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat
novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že
prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy
spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
5. V souladu s paragrafem 2165 NOZ:
5.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního
zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 
6. V souladu s paragrafem 2167 NOZ:
Ustanovení bodu 5 (ustanovení paragrafu 2165) se nepoužije:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc
měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
 
7. V souladu s paragrafem 1923 a 1924 NOZ:
7.1. Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění
toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni
předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat
přiměřené slevy z ceny.
7.2. Kdo má právo podle paragrafu 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně
vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do
jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo
nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
Po zjištění závady doporučujeme, aby Kupující kontaktoval prodávajícího osobně,
písemně, emailem, telefonicky na tel. čísle +420602310064 nebo jiným způsobem.
Reklamované zboží Kupující doručí do místa zakoupení zboží.
 
8. V případě poškození zboží na základě přepravy zásilky přepravní společností
doporučujeme o tomto informovat co nejdříve prodávajícího.
SPŘÁTELENÉ WEBY
SLEDUJTE NÁS
  • facebooktwitteryoutube

Copyright © 2018 brucelipton.cz - Epigenetika // Tvorba webových stránek